Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Lundedalsvej 17

Officielt navn:
Type: Andet
Høringsperiode: 15.02.17 til 08.03.17
Bydel:
Sagsnr: 600923~001
Billede af høringen

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre 12 rækkehuse, som byhuse i 3 etager, på adressen Lundedalsvej 17.

Rækkehusene har hver en størrelse på 137 m² og består af 4 værelser, køkken/alrum og 2 wc-baderum samt privat tagterrasse på 36 m². Der etableres pulterrum på terræn.

Facaderne opbygges af naturskifer på klink, og vinduer udføres som træ/alu-vinduer med lavenergi-vinduer. Tagrender og nedløbsrør udføres i zink. Udvendige depotrum udføres som isolerede konstruktioner beklædt med listebeklædning.

Have og terrænanlæg udføres generelt som et åben parklignende område, der kan samspille med området med kollegiebygningerne mod øst.

De 12 rækkehuse opføres med et samlet etageareal på 1.680 m².

Lokalplanforhold

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 348 ”Lundedalsvej”, bekendtgjort den 22. januar 2002, og er beliggende i lokalplanens område II. Du kan se lokalplanen her.

Det ansøgte kræver dispensation fra lokalplanens bestemmelser

- om bebyggelsesprocent, da det nye byggeri vil medføre en bebyggelsesprocent på 63,

- om byggefelter, da husrækkerne måler 27 x 10 m og opføres uden for afgrænsningen i de viste byggefelter og med afstand til skel mod ejendommen syd for bebyggelsen, hvor den er nærmest skel, på ca. 5 m, og

- om, at ny bebyggelse skal opføres som punkthuse eller byvillaer, da bebyggelsen opføres som rækkehuse.

Det ansøgte kræver desuden dispensation vedrørende rækkehusenes ydre fremtræden og indretning af friarealer samt parkerings- og tilkørselsarealer.

Høringssvar (Planlovens § 20)

De ejere, beboere og virksomheder i området, som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er berørt af det ansøgte projekt, har modtaget et orienteringsbrev, jf. Planlovens § 20.

De høringssvar, som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager inden for høringsperioden, vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.

Høringssvar fra personer, som ikke har modtaget et orienteringsbrev, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra de personer/virksomheder, der har modtaget orienteringsbrevet.

Eventuelle bemærkninger skal være modtaget senest den 8. marts 2017, hvorefter vi vil træffe en afgørelse i sagen.

Seneste høringssvar

Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Bygninger, Teknik- og Miljøforvaltningen
Telefon: 33 66 52 00