Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Rentemestervej 17 (3. høring)

Officielt navn:
Type: Andet
Høringsperiode: 16.12.16 til 10.01.17
Bydel:
Sagsnr: 483054~048
Billede af høringen

Center for Bygninger har i perioden fra den 8. juli 2016 til den 5. august 2016 gennemført naboorientering om dispensation fra lokalplan 261 ”Provstevej” til opførelse af tilbygning indrettet til boliger på ejendommen Rentemestervej 17.

Efterfølgende er der i projekteringen af stueetagen foretaget nødvendige justeringer af facadeudformningen for at sikre tilstrækkeligt dagslysindfald i forhold til anvendelsen. Det betyder, at vinduer og døre placeres på en anden måde end vist i ovennævnte orientering.

Beskrivelse af ændringer

Den eksisterende bebyggelse har vinduer og døre i stort set alle facader, dog ikke vinduer i de mindre facadepartier mod parkeringshus og ud mod arealet på bagsiden, hvor der i dag er indrettet areal til affaldshåndtering. Også facaden langs med og nærmest Glasvej er i den eksisterende bygning en lukket facade.

I alle facader i stueetagen, dog ikke i gavlfacade mod parkeringshus, etableres der facadeåbninger.

Lokalplan

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 261 ”Provstevej”, bekendtgjort den 23. januar 1996, og er beliggende i lokalplanens område I. Se lokalplanen her.

Udformning af facader forudsætter dispensation fra lokalplanens § 6, stk. 1, om at kommunen skal godkende enhver ændring eller udformning af bebyggelsens ydre fremtræden.

Kommunen kan først dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan, når berørte ejere og lejere m.fl. er orienteret og har haft mulighed for at komme med deres bemærkninger hertil (jf. planlovens § 20, stk. 1).

Høringssvar (Planlovens § 20)

De ejere, beboere og virksomheder i området, som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er berørt af det ansøgte projekt, har modtaget et orienteringsbrev, jf. Planlovens § 20.

De høringssvar, som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager inden for høringsperioden, vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.

Høringssvar fra personer, som ikke har modtaget et orienteringsbrev, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra de personer/virksomheder, der har modtaget orienteringsbrevet.

Eventuelle bemærkninger skal være modtaget senest den 10. januar 2017, hvorefter vi vil træffe en afgørelse i sagen.

 

Seneste høringssvar

10.01.17 Svar (2400)
10.01.17 Svar (2400)
04.01.17 Svar (2400)
17.12.16 Svar (2400)
16.12.16 Svar (2400)
16.12.16 Svar (2400)
Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Bygninger, Teknik- og Miljøforvaltningen
Telefon: 33 66 52 00